Úvod Úvodní stránka
O nás Prodejna Úvodní stránka Kontakt
Rozvoz zboží Jak nakupovat Obchodní podmínky
top_bot01 top_bot02 top_bot03 top_bot04
search
top_bot01 top_bot02 top_bot03 top_bot04 top_bot05
todaysmenu

Obchodní podmínky

welcome_left

Marek Mikeš, Svět koření, Na odpolední 6,75002 Přerov  IČ:60791161  DIČ:CZ7303025741  tel.+420608813004

 

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky fyzické osoby Marek Mikeš, IČ 60791161 se sídlem – Na odpolední 6,Přerov (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.svetkoreni.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je povinen přiložit tyto obchodní podmínky v textové podobě k potvrzení závazné objednávky zasílané kupujícímu v elektronické podobě. Změní-li se po té znění obchodních podmínek, platí pro uzavřenou kupní smlouvu obchodní podmínky ve znění účinném ke dni vytvoření objednávky kupujícím, ledaže by se strany dohodly dodatečně písemně jinak.

 

II. Spotřebitelská ustanovení

2.1 Veškerá ustanovení čl. II těchto obchodních podmínek se vztahují na kupní smlouvy uzavřené tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) a aplikují se pouze na případy, kdy kupující je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, tj. je-li osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá předmětnou kupní smlouvu s prodávajícím, jakožto podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající neúčtuje žádné zvýšené poplatky za prostředky komunikace na dálku, zejména u telefonní linky či internetového připojení prodávajícího. Veškeré tyto prostředky komunikace na dálku jsou zpoplatněny základní sazbou dle příslušného tarifu operátora, jehož služby kupující čerpá. Toto ujednání se nevztahuje na podmínky smluvní přepravy.

2.3 Prodávající nepožaduje na kupujícím platbu žádné zálohy či obdobné platby. Platba kupujícího převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu pro tyto účely není zálohou, ale platbou kupní ceny.

2.4 Prodávající neuzavírá kupní smlouvy s opakovaným plněním ani na dobu neurčitou.

2.5 Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, která v daném případě běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že by předmětem kupní smlouvy byl prodej zboží po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení v písemné formě prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen v textové podobě potvrdit kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel.

Náklady na odeslání zboží prodávajícímu nese v takovém případě kupující, to platí i tehdy, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě takové smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li předmětem dodávky koření v uzavřeném sáčku či skleněné nádobě, pakliže kupující sáček či nádobu otevřel a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

2.6 Prodávající neprovozuje žádný systém pro mimosoudní urovnávání stížností kupujících, kupující má právo se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.7 Podá-li kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, současně je v takovém případě prodávající povinen zaslat kupujícímu elektronicky tyto obchodní podmínky v textové podobě.

2.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

III. Dodací a platební podmínky

3.1 Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží dle objednávky kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od vytvoření objednávky kupujícím. Zvolí-li kupující platbu převodem na účet, je prodávající povinen dodat objednané zboží do 2 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle vytvořené objednávky, jakož i náklady na přepravu ve výši zvolené kupujícím dle uvedeného ceníku. Zvolí-li kupující osobní odběr zboží, je povinen vyzvednout si zboží na kamenné prodejně prodávajícího nejpozději do 7 pracovních dnů.

3.2 Ceník přepravy

Doručení Platba   Zpracování Doručení Cena  
PPL (pouze ČR) Dobírkou Do 1.500,-Kč 7 pracovních dnů
od objednání
1 pracovní den 121 Kč
PPL (pouze ČR) Převodem na účet do 1500,- Kč 2 pracovních dnů
od doručení platby na účet
1 pracovní den 99 Kč
PPL (pouze ČR) Převodem na účet nad 1500,- Kč 2 pracovní dny
od doručení platby na účet
1 pracovní den zdarma
PPL (pouze ČR) Dobírkou nad 1500,- Kč 7 pracovních dnu
od uhrazení objednávky
1 pracovní den zdarma
Osobní odběr v Přerově   Při osobním odběru zboží   7 pracovních dnů
od objednání
- zdarma

Balné je v ceně přepravy a není účtováno. 

3.3 Ceny zboží a přepravy jsou stanoveny v korunách českých a jejich výše je rozhodná k okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku a zboží se z takového důvodu vrátí zpět prodávajícímu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu spočívající v nákladech na dopravu, prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

3.4 Podle zákona o evidenci tržeb pokud je aktuálně v platnosti je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV. Práva z vadného plnění

4.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupujícímu nepřísluší uplatnit právo z vady, pakliže nedodržel podmínky pro skladování a nebylo-li potravinářské zboží otevřeno s výjimkou případů, kdy otevření je nezbytné pro zjištění vady.

4.2 Kupující je povinen si zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí, aby zjistil případné vady zboží. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v okamžiku, kdy ji kupující převezme, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.

4.3 Zjistí-li kupující vadu, je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího, a to telefonicky, e-mailem či osobně. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen zaslat nebo předložit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení reklamace. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30-ti dnů od vytknutí vady. Kupující je zároveň povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace kupující zvolil – tj. dodání nového zboží bez vady, slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy, event. opravu zboží, připouští-li to jeho povaha.

 

V. Skladovací podmínky koření

5.1 Prodávající dodává koření v obvyklém balení a to skleněné kořence o různých velikostech či tzv. gastrosáčku,plastových a skleněných lahvičkách,sklenicích či papírových sáčcích. Papírové sáčky jsou určené pouze pro přepravu a krátkodobé skladování. Nejdéle přípustná doba skladování koření v papírovém sáčku je 3 měsíce. Nejdéle přípustná doba skladování koření ve skleněné kořence, gastrosáčku či jiné neprodyšně uzavíratelné nádobě se řídí datem spotřeby. Koření není vhodné skladovat v otevřených nádobách a na přímém slunečním světle.

 

VI. Ukládání cookies

6.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho prohlížeče stejně tak jako s použitím marketingových měřících kódů a cookies třetích stran za účelem měření a anonymizované marketingové komunikace skrz reklamní sítě. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do prohlížeče kupujícího, může kupující souhlas k ukládání cookies z k doméně koreni.cz podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Veškerá práva a povinnosti stran těchto obchodních podmínkách výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2 Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje o kupujícím jsou použity výlučně pro komunikaci s kupujícím, k odeslání objednaného zboží a budou předány zákazníkem vybranému přepravci pro účely informování o doručení zásilky.

7.3 Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tím okamžikem stávají součástí kupní smlouvy.

7.4 Prodávající přeje kupujícímu příjemný nákup.

welcome_right
welcome_bot
kosik_top
V košíku máte právě
0 položky(ek)
bod
Celková cena zboží:
0,- Kč
bod
Zobrazit obsah košíku
right_menu_bot

prihl_top
prihl_left_obsah
Jméno:
Heslo:
> Zapomenuté heslo
> Zaregistrovat
bod
prihl_bottom


border border